Sekcije društva

Sekcije društva

Sekcija za raziskovanje informacijskih sistemov

dr. Ivan Rozman


Sekcija za operacijske raziskave

prof. dr. Lidija Zadnik-Stirn


Jezikovna sekcija

dr. Tomaž Turk 

tomaz.turk@ef.uni-lj.si 


Sekcija seniorjev - Forum IKT 50+ 

Tomaž Banovec

Jezikovna sekcija

Jezikovno sekcijo je ustanovilo društvo v letu 2000 z namenom povečati skrb za strokovni jezik, poenotiti informacijsko izrazje, pridobiti strokovnjake in široko javnost pri njegovem oblikovanju.


Področje dela:

 • Predstavitve in strokovne razprave na posvetovanjih in posebnih dogodkih
 • Oblikovanje spletnega Slovarja informatike

Trenutno je v sekciji blizu 20 članov. Predsednik sekcije je g. Jožef Kranjc. Če se želite včlaniti v sekcijo, se prijavite na e-poštnem naslovu  37zef19@gmail.com

SOR

Dejavnosti


Sekcija za operacijske raziskave (SOR) Slovenskega društva Informatika (SDI) združuje člane društva Informatika, ki se ukvarjajo z operacijskimi raziskavami. Člani sekcije imajo pravice in dolžnosti v skladu s statutom Slovenskega društva Informatika.

Sekcija ima sedež v prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12.


Združevanje strokovnjakov iz področja operacijskih raziskav


Sekcija si prizadeva zbrati in aktivirati vse strokovnjake iz področja operacijskih raziskav za čim lažjo izmenjavo izkušenj na različnih področjih njihovega udejstvovanja.


Objavljamo poročila IFOS-a:Zapisniki sej upravnega odbora sekcije:


 • Zapisnik 1. redne seje UO z dne 08.12.1997 ob 16:00
 • Zapisnik 2. redne seje UO z dne 24.03.1998 ob 16:00
 • Zapisnik 3. redne seje UO z dne 26.10.1998 ob 16.30
 • Zapisnik 5. redne seje UO z dne 29.11.1999 ob 16.00
 • Zapisnik 6. redne seje UO z dne 20.03.2000 ob 16.00
 • Zapisnik 7. redne seje UO z dne 28.06.2000 ob 16.00
 • Zapisnik 8. redne seje UO z dne 14.02.2000 ob 16.00
 • Zapisnik 9. redne seje UO z dne 11.06.2001 ob 15.30
 • Zapisnik 10. redne seje UO z dne 28.10.2002 ob 16.30
 • Zapisnik 11. redne seje UO z dne 13.06.2006 ob 14.00
 • Zapisnik 12. redne seje UO z dne 12.05.2008 ob 15.00
 • Zapisnik 13. redne seje UO z dne 15.06.2010 ob 15.00

Upravni odbor SOR

Upravni odbor sekcije za OR


Upravni odbor Sekcije za operacijske raziskave Slovenskega društva Informatika izvoljeni na seji dne 12.5.2008 sestavljajo:

Predsednica: prof. dr. Lidija Zadnik-Stirn (lidija.zadnik@bf.uni-lj.si)
Podpredsednik: prof. dr. Janez Žerovnik (janez.zerovnik@imfm.uni-lj.si)
Tajnik: mag. Samo Drobne (samo.drobne@fgg.uni-lj.si)
Namestnica tajnika: doc. dr. Anka Lisec (anka.lisec@fgg.uni-lj.si)


Člani upravnega odbora:

prof. dr. Jože Balič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor
prof. dr. Majda Bastič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor
dr. Janez Barle, NLB d.d., Ljubljana
prof. dr. Marija Bogataj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakukteta, Ljubljana
doc. dr. Vesna Čančer, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor
doc. dr. Alenka Brezavšček, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 
mag. Samo Drobne, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana 
prof. dr. Srečko Devjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana
doc. dr. Liljana Ferbar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 
prof. dr. Miro Gradišar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 
doc. dr. Janez Kušar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 
doc. dr. Anka Lisec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
ddr. Vlado Lenart, Institut Jožef Stefan, Ljubljana 
doc.dr. Janez Povh, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana
doc. dr. Damjan Škulj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
prof. dr. Janez Usenik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Celje 
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana 
prof. dr. Blaž Zmazek, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 
prof. dr. Janez Žerovnik, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana  


Častni člani upravnega odbora so*

prof. dr. Janez Grad, Ljubljana
prof. dr. Ivan Meško, Maribor
prof. dr. Vesna Omladič, Ljubljana
prof dddr. Viljem Rupnik, Ljubljana
mag. Boris Nemec, Nova Gorica 


Zapisniki sej upravnega odbora sekcije:


*Častni član UO SDI-SOR je nekdanji član UO SDI-SOR, ki ima posebne zasluge za razvoj operacijskih raziskav v Sloveniji. Imenujejo ga člani UO SDI-SOR na seji UO SDI-SOR.

Publikacije SOR

V seriji del SDI-SOR je sekcija izdala naslednje publikacije:

In a series of SDI-SOR publications Section for Operational Research published the following publications: 


 • Dominacija kapitala = Past človeštvu / Dominacija kapitala = Klopka čovječanstvu. Viljem Rupnik and Dragomir Sundać, Rijeka 2005 (ISBN 953-6087-05-7, 86 strani, v angleščini in hrvaščini, 15 EUR)
 • Selected Decision Support Models for Production and Public Policy Problems. Uredili/Edited by: Lidija Zadnik Stirn, Liljana Ferbar, Mojca Indihar Štemberger and Samo Drobne, Ljubljana 2005 (ISBN 961-6165-19-4, 240 strani, v angleščini, 20 EUR)
 • Rešeni problemi proizvodnje/Solved Productional Problems. Uredili/Edited by: V. Rupnik, L. Zadnik Stirn in S. Drobne, Bled 2017 (ISBN 978-961-6165-50-1, 566 strani, v angleščini, 20 EUR)
 • Teorija faktorjev integrabilnosti gospodarstva in njihovo praktično modeliranje. V. Rupnik, Ljubljana 1998 (720 strani, 3 knjige, v slovenščini, 100 EUR)


Sekcija je izdala tudi zbornike del simpozijev operacijaskih raziskav:


Section published also the Proceedings of symposia on operations research:

Sekcija Forum IKT 50+

Cilji in smernice delovanja Foruma IKT50+


Cilji so bili pripravljeni in sprejeti na 1. Forumu IKT50+ dne 4. decembra 2012. Izvršni odbor FIKT50+ ima pravico in dolžnost zasledovati doseganje teh ciljev in jih dopolnjevati ter o tem poročati Forumu IKT50+.


Cilji in smernice


1)  Promocija dela Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Slovenskega društva informatika (SDI), Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) in drugih institucionalnih članov Foruma IKT-50+ na področju seznanjanja z IKT-jem ali informatizacije storitev za starejše ljudi.

2)  Vplivanje na napovedane razvojne politike (strategije, reforme), da bi primerno uvrstili možnost starejših ekspertov in informatikov za razumevanje, obvladovanje in potrebna ravnanja v pogojih dolgožive informatizirane družbe ter povečana pozornost v intergeneracijsko sodelovanje v populaciji 50+.

3)  Ustvariti in uveljaviti možnosti, da seniorji vzdržujejo in povečujejo svoja znanja in veščine in to posredujejo drugim tudi po predlogu  Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), da se kot eksperti uveljavijo na trgu svetovanj in drugih produktov. V zvezi s tem povezati tudi mednarodno sodelovanje in primerljivost.

4)  Analizirati in obveščati ponudnike opreme ter storitev z IKT področja o velikosti trga s skoraj 600.000 upokojenimi seniorji in seniorkami ter vplivati na ponudbo - tej skupini prilagojene opreme (uporaba, kakovost in cena).

5) Posebno skrb posvetiti bivalnim razmeram, transportu  in drugi infrastrukturi z vidika pričakovanj in potreb seniorjev ter z vidika možnosti uporabe IKT a) za informatizirano delo doma in b) za neposredno podporo gospodinjstvom s promocijo novih modernih rešitev za varno bivanje.

6)  Vzpostaviti ustrezne sezname ter omrežje zainteresiranih posameznikov in njihovih združenj ter omogočiti posredovanja njihovih znanj  ter storitev v začasnih in dodatnih oblikah dela seniorjev upokojencev.

7)  Predlagati in pomagati sindikatom in delodajalcem pri uveljavljenju  vseživljenjskega izobraževanja tudi za generacijo 50+ in posebej za skupino starejših delavcev (55 - 64 ) in že upokojene seniorje, ustrezno potrebam, vključevati v vsaj delno aktiven delovni status.

8)   Predstavitve ugotovitev ter usmeritev države in organizacij, ki skrbijo za srebrno informatiko in ustanovitev Foruma za IKT-50+, ki bo skrbel za več stopenj uporabniško usmerjenega  dopolnilnega izobraževanja in posredovanja storitev dela seniorjev ekspertov tudi v okviru začasnih dopolnilnih zaposlovanj.


Zaključek

Primerno bi bilo, da bi te okvirne cilje določili kot svoje in novo oblikovano vodstvo Foruma IKT50+  zavezali, da jih oblikuje in pripravi Predlog akcijskega programa (do 31 januarja 2013).Ob tem je potrebno narediti vse za razširitev delovanja Foruma IKT50+ na druge seniorske nevladne organizacije (SNVO) in druge zainteresirane ter zadolžene v javnem in zasebnem sektorju.Predpostavljamo tudi, da bodo članice Foruma IKT50+ in tudi drugi izvajali svoje programe s tega področja na temelju avtonomnosti in bodo po potrebi in svobodni odločitvi sodelovali tudi v skupnem delu.

Člani Foruma IKT 50+

Odbor in člani foruma


Odbor foruma


Tomaž Banovec - predsednik  (ZDUS, SDI, FIABCI)
mag. Eli Delidžakova Drenik  - podpredsednica (ZDUS, SDI)
Alenka Reissner - (ZDUS, SDI)
Jožef Gašperšič  - (ZDUS)
Niko Schlamberger (SDI)
Pavel Tepina - (SDI) 


Člani foruma 


Srečko Kolar - ZDUS 
Jože Gašperšič  - ZDUS 
Vida Topolovec - ZDUS 
Marija Krušič - ZDUS 
Anton Donko  - ZDUS 
Vid Mikulič - SDI 
Dušana Findeisen - UTŽO 
Milan Zabavnik - ZDUS 
Edo Kavčič -  ZDUS 
Franc Renko  - ZDUS 
mag. Albin Černjač - SDI (GZS) 
Metod Muhič - SURS 
Martin Detela - SURS 
Jožica Klep - SURS 
Jadran Lasnibat - SURS 
Irena Flis Orešič - SURS 
Jelka Matulič-  SURS 
Andželika Cimperman - SURS 
Marija Sluga - SURS 
Mateja  Petkovšek - SDI  sekretarka 
Franc Žle - SDI (GZS) 
Ljubomir Ulaga - GZS 
Sonja Ivanovski - GZS

Sestanki IKT 50+

Ustanovni sestanek Foruma

4. decembra 2012


Gradiva:


Drugi sestanek Foruma

7. februarja 2013


Gradiva: